Referat fra generalforsamlingen 2022

Referat fra generalforsamling den 23. marts 2022 kl. 19:00 på Midtgård, Ravnsbjergvej, Esbjerg.

 

1. Valg af dirigent: Mette Alsaker. Mette oplyste om, at invitation til generalforsamling var udsendt én dag for sent i forhold til vedtægterne. Hun bad om forsamlingens opbakning til, at dette var OK. Ingen ytrede sig imod dette, og generalforsamlingen betragtes herefter som lovligt indkaldt.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning: Elsebeth Riisager. Beretningen blev godkendt og lægges ud på hjemmesiden.

 3.Forelæggelse af regnskab: Jenny Vind. Regnskabet for 2021 blev godkendt.

 4. Indkomne forslag:

a. Bestyrelsens forslag om opløsning af Sydvestjysk Vævekreds (udsendt til medlemmerne)

b. Bente Jensens forslag (udsendt til medlemmerne)

 Elsebeth læste de indkomne forslag op og kom med bestyrelsens argumentation for forslag 1.

 Dernæst fulgte en længere diskussion blandt de 17 fremmødte (hvoraf de 16 har plads på vævestuen, medens den sidste deltager står på venteliste) omkring mulighederne for fremadrettet at kunne ”udvide” aktiviteterne i Vesterhavsvæverne til også at dække behovet for at interesserede vævere i området uden fast plads på vævestuen kunne deltage i relevante aktiviteter så som f.eks. udflugter, kurser, foredrag, Folk & Kultur, Middelalterfestival etc.

Inge-Lene udtalte bekymring om, hvorledes man kunne komme på/forblive på venteliste til vævestuen, hvis der ikke var et system/en forening til at tage sig af dette.

Konklusionen på diskussionen blev, at man ved at stemme JA til nedlæggelse af Sydvestjysk Vævekreds, samtidigt opfordrede til og stolede på ændringer i Vesterhavsvævernes vedtægter med henblik på at bevare relationen til nuværende medlemmer af Sydvestjysk Vævekreds på en praktisk måde, og under hensyntagen til at fordele nye opgaver på en sådan måde, at bestyrelsen for Vesterhavsvæverne ikke skal påtage sig flere opgaver end hidtil.

Mette nævnte også, at man ved at stemme NEJ til forslag 1, samtidigt måtte stille sig valgbar til bestyrelsen i en videreførelse af Sydvestjysk Vævekreds.

Afstemningen gav 15 JA og 2 blanke stemmer.

 Bestyrelsen har herefter til opgave at udsende invitation til ekstraordinær generalforsamling den 7. april på Midtgård med 14 dages varsel.

 5. Budget for 2022. Jenny havde forberedt et budget for 2022, som blev godkendt, men fastlæggelse af kontingent afventer ekstraordinær generalforsamling.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Udsat til ekstraordinær generalforsamling.

 7. Valg af 2 suppleanter: Udsat til ekstraordinær generalforsamling.

 8. Valg af revisor og suppleant til revisor: Udsat til ekstraordinær generalforsamling.

 9. Eventuelt: Alle medlemmer bedes notere sig, at der vil blive indkaldt til en udflugt den 30. april 2022. Flere oplysninger vil følge i separat mail til medlemmerne.

Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage og bankospil.

 

 

GENERALFORSAMLING TORSDAG, DEN 24. MARTS 2022

BESTYRELSENS BERETNING 2021

Vævekredsen har igen i 2021 være afhængig af restriktioner i forhold til Corona situationen, hvorfor de planlagte aktiviteter for foråret alle blev udsat til efteråret eller senere.

 Årets arrangementer:

 Generalforsamling 24. marts 2021 blev pga. corona udsat til torsdag, den 2. september 2021:

Den blev afholdt på Hovedbiblioteket i Esbjerg.

Bestyrelsen foreslog, at vi skulle undlade at opkræve kontingent i 2021 pga. flere aflyste arrangementer. Forslaget blev ved afstemning forkastet.

Da vi har haft svært ved at få nok bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen at ændre vedtægterne således at antal bestyrelsesmedlemmer består af 3-5 medlemmer i stedet for 5 medlemmer. Det blev vedtaget af alle 12 fremmødte og bestyrelsen består efter valget af 4 bestyrelsesmedlemmer.

 Lørdag, den 24. april - Udflugt til Vadehavsvæverne i Ballum, Besøge Hanne i Højer og frokost på Klæager Digegrevens Gård.  

Denne tur blev aflyst pga. Corona og er udsat til LØRDAG, D. 30. APRIL 2022.

Maj 2021: Foredrag med Astrid Krogh. Pga. corona blev det udsat til mandag, den 4. oktober 2021

Dette blev afholdt på Hovedbiblioteket i Esbjerg i håb om mange deltagere. Astrid Krogh er født og opvokset i Strellev nord for Varde. Hun arbejder med optiske fibre til at skabe spektakulære effekter med farve og lys i vævninger. Hun har modtaget flere priser for sit arbejde både herhjemme og i udlandet. Desværre var det skuffende få, der havde fundet vej hertil. (13 deltagere).

August 2021: Container Esbjerg Festuge – i uge 33 deltog vi i containerudstilling og salg på Esbjerg Havn.

Vi var 6 vævere, der deltes om en container. Der kom ikke mange interesserede og det var ikke nogen salgssucces. Samme melding kom fra de øvrige udstillere. I det hele taget var det sløjt med mennesker på havnen. Til gengæld var det godt vejr og vi hyggede os på vagterne.

Lørdag, den 21. oktober – Besøg hos Flemming Lundholm i Ravning.  Udsat fra den 13. marts

Denne tur blev gjort med kørsel i egne biler. Flemming viste forskellige væverier og fortalte om sine væve og serverede kaffe.

Til denne dag var der stor tilslutning. 22 deltog.

 Onsdag, den 24. november – JULEAFSLUTNING PÅ MIDTGÅRD      

Vi havde en hyggelig aften med fremstilling af små vævede klejner bistået af Thea.

 Afslutningsvis vil jeg sige, at vi i bestyrelsen er kede af, at der kommer så få til vores arrangementer. Vi er klar over, at de seneste 2 år har Coronasituationen haft stor indvirkning på det, men vi har før corona haft arrangementer med meget få deltagere og flere gange måttet aflyse busture pga. for få tilmeldte bl.a. Århus og Hjørring. Vi forsøger at finde nogle interessante arrangementer og vi har forsøgt os med en rundspørge blandt medlemmerne, om de kunne tænke sig noget ændret. Et par stykker har nævnt, at det er svært at komme til Midtgård, hvis man ikke har bil. Derfor forsøgte vi os med Hovedbiblioteket i Esbjerg. Dette bragte dog ikke mange deltagere til de 2 arrangementer, vi har afholdt dér.