GENERALFORSAMLING 2020

Referat fra Generalforsamlingen 2020

Generalforsamling 24/8 kl. 19.00 på Midtgaard.

Som annonceret tidligere er dagsordenen som fastlagt i vedtægterne.

 

1.Valg af dirigent: Hanne Forsingdal

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning: Bente aflagte beretningen.  Beretning godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab. Elsebeth gennemgik regnskabet. Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag.

           4.1 Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse fra kr. 150 til kr. 200.

                Der var flertal for, forhøjelse og det blev godkendt.

5. Budget og fastsættelse af kontingent: Budget er rettet til med ekstra indtægt fra kontingent. Budget og kontingent godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

              På valg er

              Marianne Pedersen (ønsker ikke genvalg)

              Bente Jensen (ønsker ikke genvalg)

              Valgt til bestyrelsen blev: Karen G Hansen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at

              spørge et medlem og person takke nej. Derfor ekstraordinære generalforsamling

              den 22. oktober 2020.

7. Valg af 2 suppleanter: Valgt blev Hanne Forsingdal og Mette Alsaker.

8. Valg af revisor og suppleant: Valgt blev Anni Guldmann og Dorthe Waldemar.

9. Eventuelt: Blomster til Bente og Marianne.

 

Referent Thea Conradsen den 26.09.2020

Bestyrelsens beretning fra Generalforsamlingen 2019

Bestyrelsens beretning for 2019.

Igen et år er gået og selvom det grundet Corona ikke blev i foråret, men først her i sensommeren, der blev afholdt generalforsamling, vil vi alligevel se tilbage på 2019 som et godt væveår og godt samarbejde med bestyrelsen for væveværkstedet Vesterhavsvæverne.

Vi har i bestyrelsen ofte drøftet og ønsket et overblik over samarbejde med øvrige vævestuer i området.

Dette ud fra tesen at jo flere deltager jo flere ideer og chancer for at tiltrække dygtige oplægsholdere.

 

Årets arrangementer:

Generalforsamling 20. marts.

Den planlagte forårstur til Østjyllands vævekreds og jubilæumsudstillingen Dansk Gobelinkunst, på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring blev aflyst, da der ikke var nok tilmeldte. Forårsturen var planlagt som bustur den 6 april.

Den 16 juni udstillede afslutningsholdet på den faglige uddannelse i skaftevævning i Aarhus, denne gang var der tre af vores medlemmer der udstillede, Pia Asmussen, Mette Alsaker og Elsebeth Joensen Riisager. Det er dejligt at der i medlemskredsen er så stor interesse for vævning, at flere gennemfører væverlaugets faglige uddannelse.

21/22 juni afholdt Skolen for design og hårdarbejde i Skals, den årlige udstilling, med marked, show og workshop. Også anbefales samkørsel i egne biler.

I august deltog 6 vævere i container udstilling/salg på havnen ved Esbjerg Festuge.

Den årlige udflugt var i efteråret/vinter 2019 til Kolding Hus, hvor vi fik en rundvisning om kartonerne til Koldinghus. På vejen til Kolding besøgte vi Lise Lotte Hornstrup, hvor hun fortalte om sin forretning, og vi fik lov til at lave en lille nøglering. Derefter besøgte vi Garna, som har forretning på Ærø og i Vejen. Hvor de sælger de lækreste garner.

Vi deltog i Høstmarked på Midtgaard, som var vel besøgt af børn og unge, som blev optaget af væven.

Et andet arrangement var Yoga for væver, hvor vi havde besøg af Helle Kildahl Andersen, som kunne løsne op i de trætte væveskuldre.

Vi har også haft kursus i billedvævning, hvor der var 5 deltager, som var nysgerrig på at lærer mere om teknikker til billedvævning.

Vi sluttede året af med juleafslutning, hvor Hanne Forsingdal lærte os at lave juleblomster.

Foråret har som nævnt været påvirket af coronaen som også har forhindret os i at afholde vores arrangementer her i 2020.

Men vi vil i bestyrelsen takke medlemmerne og håbe at mange vil komme med forslag og støtte op omkring de kommende arrangementer, hvor vi vender stærkt tilbage med et fyldt program med masser af vævning og samvær.