VEDTÆGTER

Vedtægter

 

§ 1   Navn og hjemsted

Sydvestjysk Vævekreds – Vesterhavsvæverne

Stålværksvej 13B

6800  Varde

§ 2   Tilhørsforhold

Gruppen er en selvstændig og selvfinansierende afdeling under Sydvestjysk Vævekreds. Referat fra gruppens generalforsamling og bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsen for Sydvestjysk Vævekreds til orientering. Hvis der er behov for det, kan bestyrelsen for Sydvestjysk Vævekreds indkalde gruppens bestyrelse til møde.   

§ 3   Formål

At udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for vævede tekstiler gennem blandt andet værkstedsarbejde, undervisning og ekskursioner og derved bevare et gammelt håndværk.

§ 4   Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel,  og dagsordenen skal indeholde følgende punkter

                                 1  Valg af dirigent

                                 2  Formandens beretning

                                 3  Forelæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor

                                 4  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

                                 5  Valg af bestyrelse

                                 6  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                                 7  Valg af 2 revisorer

                                 8  Indkomne forslag

                                 9  Eventuelt 

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.  

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.  

§ 5   Bestyrelse

Gruppen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, så der i lige år vælges 2 og i ulige år 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen planlægger selv sin mødeaktivitet.

§ 6   Regnskab

Gruppens regnskabsår er 1. september til 31. august. Gruppens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for eventuel gæld. 

 

§ 7   Medlemsoptagelse

Alle som er medlem af Sydvestjysk Vævekreds, kan optages som medlemmer. Bestyrelsen kan dog sætte et maksimum for antallet af medlemmer, når pladsforholdene taler derfor, og i så fald oprettes en venteliste, som prioriteres i forhold til henvendelsesdato.

§ 8   Ind-og udmeldelse

Indmeldelse sker til kassereren. Ved indmeldelse binder man sig for medlemskab i minimum 12  måneder.

Kontingentet betales for et år ad gangen den 1. september. Nye medlemmer betaler fra indmeldelsesdato til udgangen af regnskabsåret.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Udmeldelse sker skriftligt til kassereren med 3 måneders varsel. 

§ 9   Udelukkelse

Udelukkelse af et medlem besluttes af gruppens generalforsamling. Udelukkelse kræver at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for det.

Endvidere kan udelukkelse ske ved kontingentrestance på 3 måneder eller derover. 

§ 10   Risiko

Medlemmernes aktiviteter i gruppens regi sker på eget ansvar og egen risiko. Gruppen har ikke tegnet nogen form for forsikring, der dækker medlemmerne eller det vi bringer ind i huset.

§ 11   Ophør

Gruppen kan opløses, hvis det med simpelt stemmeflertal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Ved gruppens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af gruppens aktiver.

  

Vedtaget på møde den 20. august 2013