VEDTÆGTER

Vedtægter for Sydvestjysk vævekreds

§ 1 Navn

Foreningens navn er Sydvestjysk Vævekreds og er hjemmehørende i Region Syddanmark.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at være et forum for væveinteresserede, til gensidig inspiration og udvikling.

§ 3. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Udover kontingentet kan der ved foreningens arrangementer opkræves gebyr for deltagelse.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle væveinteresserede. Man betragtes som medlem når kontingentet er betalt, og har hermed stemmeret.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt/pr. e-mail med 4 ugers varsel.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling skal der mindst være flg. punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

Stk. 3. Den valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Vedtagelser på generalforsamlingen sker med simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 5 personer

Stk. 2. Senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

I lige kalenderår vælges 2, og i ulige kalenderår 3 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Bestyrelsen uddelegerer arbejdsopgaver ved at nedsætte ad hoc-grupper.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 8. Tilknytning

Gruppen "Vesterhavsvæverne" er oprettet som en selvstændig, selvfinansierende gruppe under Sydvestjysk Vævekreds.

Referat fra gruppens generalforsamling og bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsen for  Sydvestjysk Vævekreds til orientering. 

Hvis der er behov for det, kan bestyrelsen for  Sydvestjysk Vævekreds indkalde gruppens bestyrelse til møde.

§ 9.   Ophør

Stk. 1. Foreningen kan opløses, hvis det med simpel stemmeflertal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål.

Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. april 2002 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2008

Vedtaget på generalforsamlingen d. 7. marts 2011

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2014

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2017

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. september 2021