REFERAT OG BERETNING

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamling 20. marts 2019 kl. 19.00

Som annonceret tidligere er dagsordenen som fastlagt i vedtægterne.

1. Valg af dirigent. Hanne Forsingdal blev valgt

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. Bente aflagde beretning. Beretning godkendt

3. Forelæggelse af regnskab. Elsebeth gennemgik regnskabet. Regnskab godkendt

4. Indkomne forslag.  Forslag fra bestyrelsen: at blive medlem af  Vævekredsene.dk

 Der er flertal for, at vi melder os ind. Vi besluttede medlemsskabet på 5 kr. pr. medlem uden   forpligende deltagelse i generalforsamlinger.

5. Budget og fastsættelse af kontingent. Budget er rettet til med ekstra udgift til Vævekredsene 275 kr. 

Budget og kontingent godkendt. På generalforsamling 2020: forslag om kontingentforhøjelse til 200 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    På valg er: Tove Hyldegaard (ønsker ikke genvalg)

    Annette Stoltenborg (ønsker ikke genvalg )   

    Valgt til bestyrelsen blev: Connie Kock og Thea Conradsen

7. Valg af 2 suppleanter. Valgt blev: Hanne Forsingdal og Jenny Vind

8. Valg af revisor og suppleant. Genvalg til Ulla og Alice

9. Eventuelt: Christine forhører om interesse for evt. salg af produkter til en afd. af Esbjerg          Museum. Christine undersøger nærmere.

Elsebeth: om interesse for containersalg- intet nyt.. Marianne: Turen den 6.april- tilmelding

 

Referent Tove Hyldegård den 26.marts 2019